REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1. Definicje

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Klientem, a Artemico, zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.

2. Każda ze stron Umowy jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§3. Przedmiot umowy

1.Przedmiotem Usługi jest świadczenie usług projektowo - administracyjno - graficznych.
Usługi projektowe polegają na świadczeniu usług związanych z tworzeniem stron www.
Usługi administracyjne obejmujące wszelkie prace związane z utrzymaniem i poprawą funkcjonalności stron internetowych.
Usługi graficzne polegają na kreowaniu spersonalizowanej grafiki zgodnej z zamówieniem Klienta (logo, banner, materiały reklamowe, inna grafika na potrzeby internetu oraz druku).

2. Proporcja usług projektowo - administracyjno - graficznych jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta stosownie do jego potrzeb i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

§4. Zawarcie Umowy, płatności

1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane na Stronie Internetowej skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Umowa zostaje zawarta na wykonanie danej usługi i jest rozliczana przelewem bądź gotówką we wskazanym w Umowie terminie.

3. Klient uiszcza z góry opłatę na podstawie przesłanego na adres pocztowy lub mailowy dokumentu PRO-FORMA.

4. Po otrzymaniu płatności Artemico wystawia Klientowi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Brak wniesienia opłaty w terminie skutkuje zawieszeniem świadczenia usług / rozwiązaniem umowy.

§5. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli usługa została wykonana za jego wyraźną zgodą.

3. Konsument ma obowiązek poinformować Artemico o swojej decyzji odstąpienia od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny Artemico podany w §10.

4. Załącznik nr 1 zawiera wzór odstąpienia od Umowy.

§6. Rozwiązanie umowy

1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jednakże nie przysługuje mu zwrot wynagrodzenia.

2. Brak wniesienia opłaty w terminie skutkuje zawieszeniem świadczenia usług / rozwiązaniem umowy.

3. Artemico jest uprawnione do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Artemico może rozwiązać Umowę bez terminu wypowiedzenia lub zawiesić świadczenie Usług wobec Klienta, jeżeli Klient dopuszcza się naruszeń lub nie stosuje do istotnych postanowień regulaminu.

5. Przed zawieszeniem świadczenia Usług ,o którym mowa w pkt 4. Artemico zobowiązuje się wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń.

6. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług, o którym mowa w pkt 4. Artemico nie odpowiada za szkody poniesione z tego tytułu ze strony Klienta.

7. Wypowiedzenie Umowy, o którym mówi pkt 1. Klient zobowiązany jest przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny Artemico podany w §10.

§7. Warunki realizacji umowy

1. W celu realizacji Umowy Artemico może przetwarzać dane niezbędne do wystawiania dokumentów księgowych, kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Klientem, dane niezbędne do administracji usług świadczonych przez Artemico wobec Klienta oraz dane, które są niezbędne do świadczenia usług za zgodą Klienta.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są poufne oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

§8. Odpowiedzialność i obowiązki klienta

1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dane umieszczone na należącej do niego stronie internetowej, w tym również za brak odpowiednich danych, które zobowiązany był zamieścić w związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym postanowieniami Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§9. Odpowiedzialność Artemico

1. Artemico ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych Usług z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpiło to na skutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Klienta lub w przypadkach określonych w §6 ust 4.

2. Artemico nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na stronie internetowej przez Klienta dane lub niedopełnienie przez Klienta obowiązku zamieszczenia stosownych danych.

§10. Adres kontaktowy i korespondencyjny

§11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie Internetowej Artemico.

3. Dokonane zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu nie mają wpływu na Umowy zawarte przed ich wejściem w życie, chyba że Usługobiorca wyrazi na to pisemna zgodę.